16.5.2022

Mitä vastuullisuus tarkoittaa Securitakselle?

Tavoitteemme on pysyvän taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövaikutukset huomioivan arvon tuottaminen asiakkaillemme, työntekijöillemme, sijoittajillemme ja muille sidosryhmillemme.

Työntekijämme haluavat toimia vastuullisessa yrityksessä. Securitaksella on Suomessa yli 4 000 ja maailmanlaajuisesti yli 345 000 työntekijää, ja pelkästään heidän perheidensä kautta vaikutuspiirissämme on miljoonia ihmisiä. Haluamme sekä toteuttaa että edesauttaa vastuullisuuden eteen tehtävää tärkeää työtä Suomessa ja kansainvälisesti.


Tiedostamme, että vastuullinen toiminta ja vastuulliset yhteistyökumppanit ovat tärkeitä myös asiakkaidemme pitkän aikavälin menestykselle, ja haluamme olla mukana rakentamassa tätä menestystä.
Kansainvälinen Securitas-konserni kehittää voimakkaasti panostustaan vastuullisuuteen. Securitas-maiden välille on luotu paikallisista asiantuntijoista muodostuva vastuullisuusverkosto ”sustainability network” vastuulliseen yritystoimintaan liittyvän tiedon, osaamisen ja parhaiden käytäntöjen levittämiseksi. Suomen Securitas toimii aktiivisesti tässä verkostossa.

Kuusi vastuullisuusaluetta

Jotta vastuullisuutta voidaan kehittää, sitä on pystyttävä myös mittaamaan. Tämän takia Securitaksen konsernijohto on päättänyt kuudesta keskeisestä osa-alueesta, joiden avulla kansainvälistä vastuullisuustyötämme ohjataan ja arvioidaan. Haluamme toteuttaa kullakin näistä osa-alueista konkreettisia toimenpiteitä, ja mitata niiden tuloksia. Securitaksen kuusi keskeistä vastuullisuuden osa-aluetta ovat monimuotoisuus, työterveys- ja turvallisuus, työntekijöiden kehittyminen, ympäristövastuu, eettinen toiminta ja aktiivinen osallistuminen.


Securitas haluaa työnantajana edistää yhdenvertaisuutta sekä tasa-arvoa työelämässä. Näemme nämä keinona rikastaa työyhteisön monimuotoisuutta, innovatiivisuutta ja luovuutta. Yhdenvertaisuus tarkoittaa meille sitä, että palvelukseemme hakeutuvilla tai palveluksessamme jo olevilla on kaikilla yhtäläiset mahdollisuudet, eikä heitä aseteta erilaiseen asemaan iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Olemme tasa-arvoinen työpaikka, jossa kaikille tarjotaan sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta riippumattomat yhdenvertaiset lähtökohdat työskentelylle. Meille on tärkeää, että työntekijämme noudattavat samoja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteita myös työtehtävissä kohtaamissaan tilanteissa.


Työntekijöidemme työterveys- ja turvallisuus ovat meille ensiarvoisen tärkeitä ja edellytys palvelujen toimittamiselle. Arvioimme jatkuvasti työympäristöjä sekä niiden muutoksia ja kehitämme proaktiivisesti turvallisia toimintamalleja. Toteutamme työturvallisuuteen liittyviä kehityshankkeita sekä itse että yhteisillä työpaikoilla myös yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Tarjoamamme palvelut ovat yhtä hyviä kuin työntekijämme, joten panostamme työntekijöidemme koulutukseen, ja haluamme tarjota heille kehittymismahdollisuuksia yrityksen sisällä. Palveluyrityksenä kohtaamme asiakkaidemme palvelutarpeet ja niihin liittyvät osaamisvaatimukset. Nämä muuttuvat alati asiakasyritysten, teknologian sekä yhteiskunnan kehityksen myötä. Tavoitteenamme on ymmärtää muuttuvia osaamisvaatimuksia sekä kehittää henkilöstöämme ja heidän osaamistaan vastaamaan asiakkaidemme tarpeita. Securitaksessa koulutuspolut tähtäävät osaavan ja työtehtäviinsä erikoistuneen turvallisuuden ammattilaisen identiteetin vahventamiseen. Securitaksella ammatilliset koulutukset nähdään sekä työuralla etenemisen että oman ammattitaidon lisäämisen keinoina.


Ympäristön tila on maailmanlaajuisesti yksi tärkeimpiä asioita, joihin meidän kaikkien pitää pyrkiä vaikuttamaan. Näemme ympäristönäkökohtien parantamisen luontevana ja välttämättömänä osana omaa toimintaamme. Kansainvälisen Securitas-konsernin ympäristöpolitiikan mukaisesti sitoudumme kehittämään määrätietoisesti energiatehokkuutta erityisesti energian kulutuksen ja ajoneuvojen päästöjen osalta. Mitattavaksi ympäristötavoitteeksi koko kansainvälisen Securitas-konsernin osalta on asetettu tuotanto- ja työsuhdeajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Pyrimme myös vähentämään tarpeetonta matkustamista sekä huomiomaan ympäristönäkökohdat muutenkin erilaisissa hankinnoissa ja päätöksissä. Noudatamme toimeksiannoissa Securitaksen oman ohjeistuksen lisäksi asiakkaiden ympäristönäkökohtien hallintaan liittyviä ohjeistuksia ja pyrimme edistämään kunkin asiakkaan ympäristötavoitteiden saavuttamista. Asiakaskohteissa toteutettavien palveluiden osalta Securitaksella on mahdollisuus myös ympäristövaikutusten tunnistamiseen, tarkkailuun ja raportointiin. Lisäksi Securitaksella voi olla tehtävistään johtuen ja näin sovittaessa valvova ja opastava rooli myös muiden ulkoisten palveluntuottajien suuntaan.

Lakien noudattaminen, korkeiden eettisten normien ylläpitäminen ja yhteisten arvojemme vaaliminen kuuluvat itsestään selvästi kaikkeen Securitaksen toimintaan. Ne muodostavat pohjan, jolle asiakkaamme, työntekijämme, osakkaamme ja muut sidosryhmämme perustavat luottamuksensa meihin. Securitaksen Arvot ja etiikka -toimintaohje on yksi tärkeimmistä sisäisistä ohjeistamme. Se kuvaa periaatteet, joita meidän kaikkein tulee noudattaa päivittäisessä työssämme. Toimintaohjeessa käydään läpi mm. arvomme, ihmisoikeudet, lainsäädännön noudattaminen, työsuhteeseen ja työympäristöön liittyvät asiat, liiketoimintaetiikan osa-alueet, ympäristönäkökohdat ja roolimme yhteiskunnassa.

Toimintansa kautta Securitas kytkeytyy monenlaisten yhteisöjen päivittäiseen elämään. Pyrimme toimimaan aktiivisesti näissä yhteisöissä ja edistämään paikallisesti tärkeitä hankkeita. Tulemme raportoimaan vastuullisuustavoitteistamme ja niiden saavuttamisesta säännöllisesti.

Takaisin