18.12.2023

Monimuotoisuus on tekoja

Securitas on suuri kansainvälinen työnantaja, jonka 345 000 työntekijää muodostavat monimuotoisen yhteisön. Olemme ihmislähtöinen yritys, jossa jokaisen äänellä on väliä ja joka haluaa edistää yhdenvertaisuutta sekä tasa-arvoa työelämässä.

Eri-ikäiset, eri taustaiset ja eri sukupuoliset henkilöt mahdollistavat terveen, innovatiivisen ja luovan työyhteisön, jossa yksilöt oppivat toisiltaan ja jotka muodostavat parhaimmillaan voittajatiimin, jolla on mahdollisuus yhdessä asiakkaitten kanssa tehdä liiketoiminnallista menestystä ja pitkäkestoista kasvua. Jokaisella Securitaksen työntekijällä on velvollisuus osaltaan edistää yhteistyötä vuorovaikutuksessa oman työyhteisönsä kanssa.

Erityisesti esihenkilöiltä vaaditaan työntekijöitään kohtaan oikeudenmukaista ja tasapuolista kohtelua sekä yhdenvertaista ja tasa-arvoista toimintaa. Rekrytointitilanteessa hakijoiden tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu on erityisen tärkeää. Yhdenvertaisuus tarkoittaa, että työnantajan palvelukseen hakeutuvalla tai työantajan palveluksessa olevalla palkansaajalla on yhtäläiset mahdollisuudet, eikä heitä aseteta erilaiseen asemaan iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Tasa-arvo on sitä, että työelämässä on sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta riippumattomat yhdenvertaiset lähtökohdat. Koko henkilöstöä ohjaa yrityksen arvot ja eettinen toimintaohje. Ohje sisältää tarkemmin jokaisen vastuut työyhteisössä. Toimintaohjeessa käydään läpi mm. arvomme, ihmisoikeudet, lainsäädännön noudattaminen, työsuhteeseen ja työympäristöön liittyvät asiat, liiketoimintaetiikan osa-alueet, ympäristönäkökohdat ja roolimme yhteiskunnassa. 

Tavoite lisätä naisten osuutta päällikkötasolla

Sukupuolten välisestä tasa-arvosta Suomessa säädetään perustuslaissa sekä laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuolen perusteella ja velvoittaa edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa. Securitas seuraa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja edistymistä suunnitelmallisesti yhteistoimintaneuvottelukunnassa. Seuranta toteutetaan asetetun mittariston avulla vuosittain ja tätä suunnitelmaa päivitetään ja käsitellään yhteistoimintaneuvottelukunnassa tarvittaessa. Yhteistoimintaneuvottelukuntaan kuuluvat aina henkilöstön edustajat, toimitusjohtaja ja henkilöstöjohtaja. Suunnitelma on koko henkilöstön saatavilla. 

Kansainvälisesti Securitas on asettanut maille tavoitteen lisätä naisten suhteellista osuutta 5 % kaikilla esihenkilötasoilla, joita ovat lähiesihenkilöt, yksikön päälliköt ja johtoryhmä, seurantajakson 2023–2027 aikana. Muita ryhmän tavoitteita on muun muassa implementoida naisille suunnattu mentorointiohjelma kehittämään ja edistämään naisten urapolkua Securitaksella sekä arvioida monimuotoisuuden toteutumista jokaisen esihenkilörekrytoinnin yhteydessä.

Virtulaalinen koulutuskokonaisuus monimuotoisuudesta

Securitas panostaa vahvasti koulutukseen myös monimuotoisuuden osalta. Sen tärkeydestä kertoo konsernin kehittämä virtuaalinen monimuotoisuuskoulutuskokonaisuus, joka jokaisen securitaslaisen on suoritettava. Koulutus sisältää erilaisia havainnollisin keinoin esitettyjä dramatisoituja tilanteita, joiden avulla lisätään tietoisuutta monimuotoisuuden tärkeydestä ja herätetään huomioimaan alitajuiset ennakkoluulot omassa käytöksessä. Maiden vastuuhenkilöt seuraavat koulutusten suorittamista. 

Suomen edustaja kuuluu myös Securitas-konsernin perustamaan kansainväliseen työryhmään, jonka tehtävä on edistää monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Ryhmään kuuluu 20 henkilöä Euroopan Securitas-maista.

Rehellisyyslinja (Intergrity Line) 

Lakien noudattaminen, korkeiden eettisten normien ylläpitäminen ja yhteisten arvojemme vaaliminen ovat merkittävässä roolissa kaikessa Securitaksen toiminnassa. Ne muodostavat pohjan, jolle asiakkaamme, työntekijämme, osakkaamme ja muut sidosryhmämme perustavat luottamuksensa meihin. Jotta näitä eettisiä arvoja voidaan noudattaa puolueettomasti on kaikilla Securitas-mailla käytössään Rehellisyyslinja (Intergrity Line).
Linjan kautta työntekijä, yhteistyökumppani, sijoittaja tai jokin muu Securitakseen liittyvä sidosryhmä voi ilmoittaa yritykseemme liittyvästä laiminlyönnistä tai asiattomasta toiminnasta. Palvelua ylläpitää ulkopuolinen EQS-palveluntarjoaja, joka välittää vain vastaanotettujen viestien sisällön ilman metatietoja, joista ilmoittaja voitaisiin tunnista, konsernin vastuullisuusosastolle jatkokäsittelyyn. Alusta on auki ja sitä valvotaan 24/7.

Takaisin