19.12.2023

Yksityisen turvallisuusalan lakisääteisestä kehittämisestä

Kulunut vuosi on ollut monella tapaa yksityiselle turvallisuusalalle haasteellinen.

Toimintaympäristön muuttuminen ja sitä kautta turvallisuuspalveluiden kysynnän lisääntyminen ja vastaavasti taantumasta johtuva yritysten taloudellisen tilanteen heikkeneminen vähentävät turvallisuuspalveluiden kysyntää.

Sisäministeriön asettaman työryhmän loppuraportti turvallisuusalasta

Vuoden alkupuolta heijasti muutamat ikävät tapaukset, joiden käsittely jatkuu edelleen. Tapausten johdosta valtioneuvosto reagoi välittömästi ja sisäministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida yksityisen turvallisuusalan koulutusta, ohjausta ja valvontaa sekä tehdä tarvittavat ehdotukset niiden kehittämiseksi.
Työryhmän loppuraporttia lukiessa huomio kiinnittyy muutamaan esille nousevaan seikkaan, kuten alan valvontaan ja koulutukseen.
Raportin lukujen perusteella poliisin alaan kohdistamaa toimipaikkavalvontaa voidaan pitää määrällisesti vähäisenä, mutta onko poliisin vähien lupahallinnon resurssien käyttö tähän tarkoitukseen tarkoituksenmukaista? Olisiko järkevämpää siirtää painopistettä enemmän yritysten omavalvontaan? Securitaksella omavalvonnolla on aina ollut tärkeä rooli toiminnan kehittämisessä. Jatkossa omavalvontasuunnitelma voisi olla osa lupaprosessia elinkeinoluvan hankkimisen yhteydessä. Vastaavasti vuosi-ilmoituksen yhteydessä yritykset voitaisiin velvoittaa avaamaan omavalvontasuunnitelman toteutumista.

Alan koulutuksesta on keskusteltu jo vuosia. On kuitenkin hyvä muistaa, että ala on lähtökohtaisesti palveluala, jolle ei tule asettaa liian korkeita koulutusvaatimuksia. Alalla on tälläkin hetkellä mahdollisuus kouluttautua pidemmälle, jos haluja riittää. Toimintaympäristö ei tule ainakaan lähivuosina rauhoittumaan ja on mahdollista, että turvallisuusalan toimijoita tarvitaan lähivuosina merkittävästi lisää. Vaikka viranomaispuolella on turvallisuusalan toimijoiden määrärahoja lisätty merkittävässä määrin, tulee haasteeksi muodostumaan koulutukseen hakeutuvien henkilöiden määrä ja käytettävät koulutusresurssit. Tämän vuoksi myös yksityisen turvallisuusalan koulutukseen tulee jatkossa kiinnittää huomiota, jotta voimme paremmin olla sisällä turvallisuusalan isossa viitekehyksessä ja toimia viranomaisten tukena ja tärkeimpänä yhteistyökumppanina.

Monimuotoisuus tärkeää myös turvallisuusalalla

Raportissa nostetaan hyvin esille myös yhdenvertaisuus. Haluamme Securitaksella olla mukana tuottamassa turvallisuuspalveluita, joissa yhdenvertaisuus huomioidaan entistä paremmin. Olemme jo nyt merkittävä työnantaja erilaisista taustoista tuleville henkilöille ja haluamme olla sitä jatkossakin. Kiinnitämme yhdenvertaisuuteen huomiota myös turvallisuuspalveluita tuotettaessa.

Laki vastaamaan toimintaympäristön muutosta

Vaikka voimassa oleva alaa koskeva lainsäädäntö on toimiva, olisi toimintaympäristön muutoksen myötä tarve kuitenkin avata laki ja päivittää se vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä. Keskeistä olisi helpottaa hallinnollista taakkaa niin poliisilta kuin myös alan toimijoilta itseltään. Yhteistyön lisääminen paikallistasolla poliisin kanssa voisi myös edelleen olla jatkokehittämisen paikka.

Toivotamme asiakkaillemme rauhallista joulua ja menestystä ensi vuodelle.

Pekka Aho
turvallisuuspäällikkö
Securitas Oy

Takaisin